โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

  http://www.lamphunpao.go.th/nasaiwittayakom